Cyberkulturoznawstwo

Zasady rekrutacji

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo ma charakter specjalizacji miedzykierunkowej przeznaczonej dla studentów studiów humanistycznych. Oznacza to, że cyberkulturoznawstwo jako swoją specjalizację mogą bezpłatnie studiować wszyscy studenci Wydziału Humanistycznego UMCS niezależnie od kierunku studiów na którym studiują.

REKRUTACJA – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Termin rekrutacji w roku akademickim 2011/2012 – 15 maj 2011 – 30 wrzesień 2011.

2. Formularze Zgłoszeniowe do uczestnictwa w specjalnościach/specjalizacjach wydawane są w: Dziekanacie

Wydziału Humanistycznego UMCS/sekretariatach i w Biurze Projektu – Lublin, ul. Sowińskiego 12 p. 12

oraz możliwe do pobrania ze strony internetowej projektu: www.dlarynkupracy.umcs.pl

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w specjalnościach/specjalizacjach jest złożenie Formularza

Zgłoszeniowego w terminie przyjmowania zgłoszeń każdorazowo podanym w regulaminie. Termin rekrutacji

podany w regulaminie może ulec wydłużeniu.

4. Rekrutacja ma charakter otwarty z uwzględnieniem polityki równych szans przez dostęp do zajęć dla

wszystkich zainteresowanych w tym osób niepełnosprawnych i kierowaniem się zasadą równego

traktowania kobiet i mężczyzn.

4. Kwalifikację Uczestników prowadzą Komisje Rekrutacyjne powołane przez Koordynatora Projektu/

Kierownika Merytorycznego i Dziekana Wydziału Humanistycznego.

5. Protokoły z kwalifikacji są zatwierdzane przez Koordynatora Projektu i Dziekana Wydziału Humanistycznego.

6. Komisja Rekrutacyjna wyłoni co najmniej 10-osobowe grupy Uczestników.

7. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające kryteria formalne do uczestnictwa pozostają na liście rezerwowej i

będą włączane w miarę kompletowania kolejnych grup wg kolejności zgłoszeń.

8. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną – e-mail lub telefoniczną.

9. O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie poniższych kryteriów (łącznie):

a. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego

b. Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na

wiedzy”;

c. Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu 2 – Nowe Specjalizacje na Wydziale

Humanistycznym”;

d. Udokumentowania statusu na rynku pracy poprzez złożenie kserokopii legitymacji studenckiej;

e. Przedstawienia dowodu osobistego – do wglądu;

f. Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g. Spełnienia dodatkowych kryteriów przypisanych poszczególnym specjalnościom/ specjalizacjom

(patrz: REKRUTACJA- POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE).

10. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów, ich błędnej/niewłaściwej treści lub w przypadku

rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach na ich miejsce wejdą osoby

oczekujące na listach rezerwowych wg. kolejności zgłoszeń.

11. Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu

www.dlarynkupracy.umcs.pl i w biurze Projektu ul. Sowińskiego 12 pokój 9 oraz pokój 12, Lublin.

*SPECJALNOŚĆ „Cyberkultura” na studiach I stopnia

1. Zgłoszenia NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 SĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, POKÓJ 034, TEL. 081 537 27 56, w godz. 11.00-14.00 (od poniedziałku do piątku, oprócz środy)

oraz w Biurze Projektu, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 15 maj 2011 – 30 wrzesień

2011 r.

2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

3. W ramach specjalności zorganizowanych zostanie sześć grup maksymalnie 15 osobowych.

4. Wymiar godzinowy zajęć na specjalności wynosi łącznie 450 h – 4 semestry, w tym:

- wykłady 165 h,

- ćwiczenia 225 h,

- praktyki.

5. O zakwalifikowaniu na specjalności decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9

„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:

- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym;

- średnia ocen z I roku na studiach I stopnia

6. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie

zakwalifikowana zostanie kobieta.